Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter
Conny’s Skog & Trädgård AB (”Conny’s Skog & Trädgård”, ”vi”, ”oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Conny’s Skog & Trädgård utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR, Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar
Conny’s Skog & Trädgård är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till någon tredje part.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på cstm@telia.com eller via vanligt brev som skickas till

Connys Skog & Trädgård
Vadstenavägen 22 591 37
Motala, Sverige.

Du kan också kontakta oss via sidan ”Kontakt” på connysskog.se.

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Conny’s Skog & Trädgård samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av webbplatsen. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. din webbläsares unika ID. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar på webbplatsen. Dessa uppgifter använder vi för att i framtiden kunna kvalitetssäkra vår webbplats och utveckla den vidare.

Uppgifter som samlas in i samband av användning av kontaktformulär
När du använder kontaktformuläret sparas ditt namn och din email-adress och/eller telefonnummer. Detta gör vi för att kunna kontakta dig. Uppgifterna sparas endast internt och delas inte med tredje part.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är t.ex. uppgifter om namn och kundnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer.

Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss och tillåter oss att spara.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid personlig kontakt kan det förekomma att någon annan lämnar dina personuppgifter. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har ditt samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Detta kan t.ex. vara i syfte att kontakta dig för att besvara en fråga eller om du behöver komma i kontakt med oss. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.

Hantering och lagring av personuppgifter

Conny’s Skog & Trädgård rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Conny’s Skog & Trädgård behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av gällande avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, vid exempelvis ett inredningsprojekt.

Administration av ditt avtal
För att kunna leverera de tjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att kontakta dig eller tredje part om vi behöver information för att utföra tjänsten du beställt av oss.

Administration av ditt avtal inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision och kredit eller andra verifieringar av betalkort.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och kundnummer för att identifiera dig och ditt avtal. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information
När du har beställt en tjänst av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka viktig information om din beställda tjänst eller erbjudanden kopplade till våra tjänster. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med bokning. Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och per telefon.

Marknadsföring och personifiering
För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
Conny’s Skog & Trädgård följer god sed i branschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter i två år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. Om du samtycker till det specifikt sparar vi dina personuppgifter i upp till 10 år.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Conny’s Skog & Trädgård tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna cstm@telia.com.

Utlämning av personuppgifter

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Webbanalysföretag
Vi använder oss av Google som extern leverantör för personifiering och analys av användarbeteenden på vår webbplats. Google hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Leverantörer av beställda tjänster
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Utlämning till tredje part
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan din tillåtelse och om det inte krävs för att leverera din tjänst. Tredje part regleras i ovannämnda stycken.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på connysskog.se eller vid kontakt med oss.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från Connys skog & Trädgård. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ” Personuppgiftsutdrag – till Connys skog & Trädgård’s Personuppgiftsombud”.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i artikel 15 i Dataskyddsförordningen.

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag – till Connys skog & Trädgård’s Personuppgiftsombud

Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen.

…………………………………………………………………
(Ort och datum)

………………………………………………………………..
(Namnteckning)

……………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

…………………………………………………………………….

(e-mail/telefonnummer)

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies
På connysskog.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på connysskog.se. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

Om du vill klaga
Den som anser att ett företag bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats